Eğitsel değerlendirme eğitim programının en temel basamağını oluşturmaktadır. Çocuğun bütün yönleriyle tanınması, genel kişilik ve öğrenme özelliklerine göre programların hazırlanabilmesi eğitsel değerlendirmenin doğru ellerde yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Eğitsel değerlendirme bireyin tüm gelişim alanlarındaki özelliklerinin ve akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerinin belirlenmesi için yapılan gözlem, görüşme, etkinlik, ölçü aracı uygulamaları ve sonuçların değerlendirilmesini içerir.

Amaç öğrencinin yapabildiklerinden yola çıkarak uygun hedef ve amaçları öğrenme

stratejileri belirlemek ve bu doğrultuda bireysel eğitim planı hazırlamaktır.

Eğitsel değerlendirme dört gelişim alanı özellikleri dikkate alınarak yapılmaktadır.

  1. Motor beceriler,
  2. Dil beceriler,
  3. Bilişsel beceriler,
  4. Akademik beceriler.

Motor becerilerin değerlendirilmesi uygulamada farklı bir meslek grubunun çalışma

alanıdır. Motor becerilerin değerlendirilmesinde benim temel amacım çocukların

bulundukları yaş grubu içerisinde oyun becerilerinde var olup olamayacaklarını belirlemektir.

Özellikle son zamanlarda kısıtlı hareket ortamları, teknolojinin hayatımızda çok yer

kaplaması, koruyucu ebeveynlik ve şehir hayatının kısıtlayıcı ortamı çocuklarda denge ve

koordinasyon sorunlarının beraberinde gelmektedir.

Koşma, tırmanma, atlama, denge egzersizleri, atma-yakalama becerileri performansının yeterli olması özellikle ilkokul döneminde akran ilişkilerde uyumu kolaylaştırmaktadır. Bu temel becerilerin değerlendirilmesi çocuğun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenerek destekleyici yada gelişimsel bir programa ihtiyacı olup olmadığı belirlenmesi temel amaçtır.

Küçük kas motor becerilerde daha çok el kasları değerlendirilmesi yapılır ve yazıya hazırlık olan temel beceriler boyama, kesme, katlama, kalem tutma becerilerinin değerlendirilmesini içerir.

Dil kazanımı ya da gelişimindeki bir sorun çocuğun sadece iletişimini değil, tüm gelişim alanlarını olumsuz etkileyebilmektedir. Dil gelişim sorunu olan çocukların uzun vadede okuma-yazma becerilerinde sorun yaşama oranının yüksek olduğu bilinmektedir.

Dil kazanımında bireysel farklılıklar her alanda olduğu gibi ortaya çıkmaktadır. Çocukların kullandıkları dil aile kültüründen, çocukluk döneminde aldığı eğitimlerden yine aynı dönemde maruz kaldıkları kitap becerilerinden etkilenmektedir.

Dil becerilerin değerlendirmesi doğal oyun ve çalışma ortamında çocuğun dili iletişim

amaçlı olarak nasıl kullandığının analiz edilmesi, anlama, sıralama, cümle dizilimi, kullanılan ekler, uygun hız, tonlama ve jest-mimik desteği dil dağarcığı özelliklerinin belirlenmesini içerir.

Bireylerin hem öğrenme için gerekli olan bilişsel işlevlerinin değerlendirilmesini hem de beceri ya da sınıf düzeyinde akademik yeterliliklerin belirlenmesi amacını taşımaktadır.

Değerlendirme öncelikle öğrencilerin sahip oldukları kazanımları belirlemeye yönelik olarak yapılır. Kavramsal gelişim, temel okuma-yazma, okuma-anlama becerilerin analizi, temel matematik becerileri işlemler, problem çözme, işlevsel becerilerin analizini içerir. Çocuğun sahip olduğu kazanımlardan yola çıkarak desteklenmesi veya geliştirilmesi gereken alanlar için bireysel eğitim planı hazırlanmaktadır.

Akademik yeterliliklerin değerlendirilmesi sırasında öğrencilerin becerileri kazanmak için gerekli bilişsel yeteneklerinin de gözlenmesi gerekmektedir. Öğrenme için bize gerekli olan dikkat, bellek, algı üçlüsünün ve tüm yönetimsel becerilerin (planlama, organizasyon, sıralama, birleştirme vb.) gelişimi için doğru tespitler yapılması öğrencinin bu alanlarda güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, uygun desteklerin sağlanması için büyük önem taşımaktadır. Hazırlanan programlar bu iki temel alan çerçevesinde düzenlenir ve uygulanır.

Sosyal gelişim tüm gelişim basamakları içerisindeki en önemli gelişim basamağını

oluşturmaktadır. Toplumsal hayat içinde var olabilmek için bize en gerekli olan beceriler sosyal becerilerdir.

Her anne baba çocuğunun sosyal yönden güçlü olmasını, kolay uyum sağlamasını,

akranları tarafından tercih edilmesini, isteklerini özgürce ifade etmesini, sorumluluk alabilmesini ve çok mutlu olmasını ister. Benimde hem anne hem eğitimci olarak tüm çocuklar için temel beklentimi bu amaçlar oluşturur. Bu doğrultuda hazırlanan programlar uygulanırken çocuklardaki özgüven temelinin sağlam oluşturulması, içsel farkındalıklarının, içsel motivasyonlarının geliştirilmesi, uyum sağlama becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan yönetimsel becerilerin desteklenmesi her seans uygulamalarında en temel öğretim basamağımı oluşturmaktadır.