“Temel olan önemli olandan daha önce gelir.”

Felsefemden hiç uzaklaşmadan çocukların en temel ihtiyaçlarının sevgi, güven, mutluluk olduğunu göz ardı etmeden hazırlanan okul destek programlarını içerir. Çocukları hayatta başarılı kılabilmek için onlara gerekli olan özgüven becerilerinin geliştirilmesi her eğitim programının temel basamağı olması fikrinin savunucusuyum. Hızlı ve başarılı öğrenme sonuçlarını yaratmaya çalışarak, öğrenmeyi eğlenceli ve keyifli hale getirerek yetersiz alanların desteklenmesi programın özünü oluşturur.

Öğrenme Güçlüğü Akademik Destek Programları

(7 yaş ve üzeri)

OKUL DESTEK PROGRAMLARI

Özgüven kazandırma, hızlı ve başarılı sonuçlar yaratarak öncelikle çocukları mutlu etme çalışmaların en önemli basamağını oluşturmaktadır.

DESTEK VERDİĞİMİZ EĞİTİM ALANLARI

1.     Okuma programları

2.     Yazma programları

3.     Okuduğunu Anlama programları

4.     Temel Matematik Becerileri Öğretim programları

5.     Konuşma Destek Programları (iyileştirme programları)

6.     Sosyal Beceri Öğretim programları

1.     Okuma Programları

Okuma öğretim sürecinden başlar hatasız okuma, akıcı okuma ve okuduğunu anlama programlarıyla tamamlanır.

Okuma becerisi değerlendirme seanslarında öğrencilerin kişisel okuma analizleri yapılarak okuma sürecinin hangi basamağı ya da basamaklarına destek verileceği belirlenir. Belirlenen basamaklara yönelik kişisel öğretim ya da sağaltım programları hazırlanır.
       Okuma Öğretim Programı: Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine göre okumanın bütüncül, fonetik ya da eklektik olarak öğretimini içerir.

       Okuma Hataları Sağaltım Programı: Okuma Sağaltım: Yapılan kişisel hata analizleri doğrultusunda okuma hatlarının (anlatma, ekleme, çevirme, değiştirme, benzetme) sağaltımını kapsar.

       Akıcı Okuma Programı: Akıcı Okuma: Okuma hatalarının sağaltımından sonra tanıma, görme becerilerinin desteği ile okumaya belli bir hız ve ritim kazandırma becerilerini kapsar.

Okuma becerisi öğrencilerde konuşma becerisine paralel olarak ilerlemektedir. Okuma programları genellikle konuşma programlarıyla birlikte uygulanır. Okumayı kolaylaştıracak görsel, işitsel, motor algı, dikkat ve bellek çalışmaları program içerisine yerleştirilir.

2.     Yazma Becerisi Programları

Kalem tutma sürecinden başlar çizgi çizme, yazma, kopyalama, söyleneni yazma ve düşündüğünü yazma süreçleriyle tamamlanır.

Yazma Öğretim Programları: Kalem tutma becerisinden başlayarak harf-kelime yazma, uygun satır kullanımı, organizasyon becerilerini kapsar.

 Söyleneni Yazma: Fonetik farkındalık becerileri ile beraber, duyduğunu yazıya dökebilme becerilerini kapsar.

 Düşündüğünü Yazma: Düşünme süreçleri, zihinsel resmetme, sıralama, organizasyon becerileri ile beraber sözel desteksiz yazı yazma becerilerini kapsar.

Bakarak Yazma: Görsel algı, dikkat becerileri ile beraber kopyalama becerilerini kapsar.

 

3.     Okuduğunu Anlama Programları

Öğrencinin okuma seviyesi doğrultusunda okuduklarına ait sorulara cevap verme (sözlü-yazılı) anlatabilme, sonuç çıkartabilme, yaşantısı ile birleştirme becerilerini kapsar.

Okuma ve Anlama birlikte öğretime alınan becerilerdir. Okuma ve anlama birlikte yürütülen becerilerdir. Okuma programı içerisinde anlama becerisi öğretimi yapılır. Bazı durumlarda sesletme boyutunda hiç bir problem olmamasına rağmen öğrencilerin okuduğunu anlayamadığı gözlenmektedir. Bu gibi durumlarda öğrencilerin dinleme, dikkat, algı becerileri kontrol edilerek birleştirilmiş bir program uygulanmaktadır.

4.     Temel Matematik Becerileri Öğretim Programı
Kavramsal gelişimden başlar sayma, işlem, ölçme, işlevsel matematik öğretimi ve problem çözme becerilerinin desteklenmesiyle tamamlanır. Okullarda matematik becerileri sarmal olarak öğretilir. Yani basit bir temelin genişletilmesiyle okul matematik programları oluşturulur. Öğrenciler matematik için belirlenen kategorilerde değerlendirmeye alınır ve o alandaki performansları sınıf düzeyinde tespit edilir. Matematik becerileri öğretimi öğrencinin belirlenmiş gereksinim önceliklerine göre desenlenir.

 

       Kavramsal Gelişim: Türe özgü, belirlenen kategorilerde kavramsal gruplamalar yapma, kendi kategorilerini oluşturabilme, zaman kavramı becerilerinin desteklenmesini içerir. Renk, şekil, zıtlık ve konum kavramlarının okul öncesi dönemde kazanıldığı kabul edilmektedir. Bu alanda yetersizlikler tespit edilirse öğretim programı içine alınır.

         Doğal Sayılar: Sayı okuma, ileri-geri ritmik saymalar, atlayarak saymalar, sayı çözümleme becerilerini kapsar.

         Dört İşlem Becerileri: Tek basamaklı ya da altı basamaklı sayılar arasında toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini, zihinden işlem yapma becerilerinin öğretimini kapsar.

         Problem Çözme: 1-4 aşamalı dört işlem problemlerine ait çözüm stratejilerinin öğretimini içerir. Problemi doğru okuma, anlama, anlatma, şema çizebilme, uygulama ve kontrol etme basamaklarını kapsar. Problem çözme becerisi çocuklarda düşünme süreçleriyle paralellik gösterdiğinden dolayı öğretimin tüm basamaklarında düşünme becerilerine yönelik etkinliklerle birlikte uygulanır.

        İşlevsel Matematik Programları: Zihinden işlem, para, saat, takvim, ölçüler vb. günlük kullanıma yönelik işlevsel becerilerin öğretimini içerir.

5.     Konuşma Destek Programları

Okuma ve konuşma becerileri birbirleri ile paralellik gösteren becerilerdir. Disleksinin çok özel bir türü hariç tüm okuma öğretim programlarımız konuşma programları ile desteklenmektedir. Dinleme becerilerinden başlar uygun sesletme, yaşa uygun cümle kalıbı kullanma, anlatma, açıklama, tarif etme ve genişletme becerileriyle tamamlanır.

 

         Dinleme Becerileri: İşitsel beceriler (fonetik, farkındalık, ritim çalışmaları), aşamalı yönerge çalışmaları, dinleme-anlatma, dinleme-eşleme, dinleme-ayırtetme vb. çalışmaları içerir.

         Konuşma Becerileri: Doğru sesletme, eklemleme, uygun cümle kurma, cümle kalıbı genişletme, kelime dağarcığı, sıralama, açıklama, anlatma çalışmalarını içerir.

 

6.     Sözel Olmayan Öğrenme Problemleri Destek Eğitim Programları

Davranışsal destek programlarını içerir. Çocukların özelliklerine göre oyun becerisi öğretimi, çalışma davranışı öğretimi, süreli hareket kalıpları, motor planlama-organizasyon, becerilerde akıcılık, kendi kendini yönetme gibi çok geniş bir çalışma yelpazesi içerir.Öğrenme güçlükleri içerisinde üzerinde en az durulan alt tip sözel olmayan öğrenme güçlükleridir. Grup için gerekli sosyal becerilerinin öğretilmesi çocukların arkadaşlık ilişkilerini kontrol edebilmesini sağlamaktadır.

 

Öğrenme Güçlüğü terimi okuma, yazma, anlama, dinleme, düşünme, temel matematik becerileri, konuşma becerileri ve sosyal becerileri kapsamaktadır.

Dikkat sorunları ise çocukların öğrenmelerine ve sosyal kabul süreçlerine yol açan kısıtlı odaklanma ya da sürdürülebilirlik becerilerini kapsamaktadır.

Çocuklar ister bu alanda tanı almış olsun ya da olmasın bireysel olarak gerekli görülen alanlarda değerlendirmeye alınır ve uygulanacak eğitim programları tamamen kişiye özel olarak hazırlanır.

Okula Hazırlık Programları (5-7 yaş)

Başarılı ve mutlu bir okul sürecinin ön koşulunu çocukların hazır bulunuşluk düzeyinin iyi tespit edilmesi oluşturmaktadır.

Çocuklarımız okul içinde hem akademik hem de sosyal kimliklerini oluştururlar. Doğru tespitler yapılarak zamanında verilen desteklerle çocuklarımızın okul için gerekli davranışları kazanması ve olumlu bir okul hayatı oluşturması önemlidir.

Okula hazırlık programı içerisinde; akademik kimlik desteği için öğrenme için gerekli olan bilişsel alt yapı eksiklerinin tamamlanması, okuma için gerekli olan görsel ve işitsel desteklerin verilmesi, bellek ve dikkatin güçlendirilmesi, yazı için küçük kas becerileri desteği ve öğrenme için gerekli olan çalışma davranışlarının kazandırılması amaçları yer almaktadır.

Sosyal kimlik desteği için grup çalışmaları gerekli çalışma davranışlarının kazandırılması, dikkat becerilerinin desteklenmesi, motor ve denge becerilerinde akıcılık sağlama, oyun becerilerinin desteklenmesi amaçları yer almaktadır.

Devamını Göster

    Merkezimizde Öğrenme Güçlüğü gösteren, dikkat sorunları yaşayan çocuklara yönelik olarak bireysel eğitim programları geliştirilerek uygulanmaktadır.
    Öğrenme Güçlüğü terimi okuma, yazma, anlama, dinleme, düşünme, temel matematik becerileri, konuşma becerileri ve sosyal becerileri kapsamaktadır.

    Dikkat sorunları ise çocukların öğrenmelerine ve sosyal kabul süreçlerine yol açan kısıtlı odaklanma ya da sürdürülebilirlik becerilerini kapsamaktadır.

    Çocuklar ister bu alanda tanı almış olsun ya da olmasın bireysel olarak gerekli görülen alanlarda değerlendirmeye alınır ve uygulanacak eğitim programları tamamen kişiye özel olarak hazırlanır.